Analiza zahtjeva za kredit

analiza

Zahtjeva za kredit

Analiza zahtjeva za kredit
5 C kreditna analiza je metoda koju koriste zajmodavci za procjenu kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva kako bi odlučili da li podnosilac zahtjeva za kredit ispunjava uslove za kredit i za utvrđivanje, sa tim povezanih, kamatnih stopa i kreditnih limita.

Razumijevanje 5C modela kreditne analize (character, capacity, capital, collateral, conditions – karakter, kapacitet, kapital, kolateral, uslovi) može vam pomoći da započnete sa predstavljanjem svog poslovanja zajmodavcima, bankama ili lizing kompanijama.

KARAKTER

• Ocjena kreditne istorije podnosioca zahtjeva

• dostupne informacije o ranijoj otplati kredita i drugih obaveza prema banci ili drugim institucijama
• namjera i ponašanje podnosioca zahtjeva za kredit u poslovnim aktivnostima i prema banci
• procjena operativnih i upravljačkih sposobnosti klijenta, odnosno njegovog menadžmenta i upravljačkih tijela

KAPACITET

• Ocjena odnosa duga prema prihodu podnosioca zahtjeva

• izvori otplate kredita
• ocjena ranijih, sadašnjih i budućih stanja likvidnosti i solventnosti klijenta, a posebno za period dospijeća kredita
• ocjena novčanog toka, prihoda i rashoda podnosioca zahtjeva, za period otplate kredita
• očekivana sposobnost otplate kredita

KAPITAL

• Ocjena kapitala podnosioca zahtjeva

• nivo ukupnih izvora sredstava podnosioca zahtjeva,
• kvalitet ili stvarna vrijednost i struktura imovine
• iznos drugih obaveza klijenata i datumi njihovog dospijeća, itd.

KOLATERAL

• Ocjena adekvatnosti kolaterala

• važan faktor je stvarna vrijednost i stopa stabilnosti, potpuna ugovorena pravna i finansijska kontrola nad kolateralom od strane banke

USLOVI

• ciljevi kredita (svrha kredita),
• stanje, trend i perspektive grane djelatnosti u kojoj klijent posluje,
• stanje/pozicija klijenta u grani i na tržištu, i
• šanse klijenta za opstanak na tržištu

Cart

No products in the cart.