JAVNI POZIV subjektima male privrede za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja

PREDMET JAVNOG KONKURSA

Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva subjekata male privrede za odabir korisnika sredstava finansiranja uz subvencioniranje kamatne stope (profitne marže) u skladu s uslovima iz ovog Javnog poziva.

PRAVO UČEŠĆA – KORISNICI LINIJE FINANSIRANJA
Podnosilac zahtjeva za kredit (finansiranje) uz subvenciju kamate (profitne marže) može ostvariti pravo na ovaj kredit (ovo finansiranje) samo kod jedne banke koja je izabrana Odlukom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-40230-16/23 od 14.09.2023. godine                

Pravo učešća imaju subjekti male privrede – fizička i pravna lica, koji:
• Trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka, odnosno dobiti na način kako je to propisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 29/15);
• Imaju sjedište na području Kantona Sarajevo;
• Po osnovu tekuće kreditne zaduženosti su klasifikovani u Stage 1 (dozvoljena je i Stage 2 kategorija, ukoliko ista nije nastala zbog stvarnog kašnjenja klijenta u otplati kreditnih obaveza);
• Posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta;
• Na osnovu obavještenja Službe za statistiku o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti KD BiH 2010 (“Službeni glasnik BiH”, broj 47/10) imaju registrovanu i aktivno obavljaju osnovnu djelatnost unutar sljedećih područja djelatnosti, i to:
a) Područje C – Prerađivačka industrija dozvoljene šifre djelatnosti su: (10.11-10.92), 11.07, (13.10-18.20), (20.11-25.30) i (25.50-33.20);
b) Područje E – Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom, te sanacije okoliša dozvoljene šifre djelatnosti su: 38.11;38.12; 38.21;38.22,38.31 i 38.32;
c) Područje F – Građevinarstvo dozvoljene šifre djelatnosti su: 41.10-43.99;
d) Područje G – Trgovina na veliko i malo; Popravak motornih vozila i motocikala, šifra djelatnosti: 45.20;
e) Područje H – Prijevoz i skladištenje šifre djelatnosti: (52.10, 52.21, 52.23, 52.24, 52.29, 49.31, 49.39, 49.41 i 49.42);
f) Područje I – Djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane dozvoljene šifre djelatnosti su: (55.10-56.29);
g) Područje J – Informacije i komunikacije dozvoljene šifre djelatnosti su: (58.11- 63.99);
h) Područje M – Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti dozvoljene šifre djelatnosti su: (69.10-75.00);
i) Područje N – Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti dozvoljene šifre djelatnosti su: (79.11-79.90), (81.21-81.29), 82.11 i 82.20;
j) Područje P – Obrazovanje, dozvoljene šifre djelatnosti su: 85.10. i (85.51.-85.60);
k) Područje Q – Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, dozvoljene šifre djelatnosti su: (86.21-88.99);
l) Područje S – Ostale uslužne djelatnosti, dozvoljene šifre djelatnosti su: (95.11-96.04).
Prioritet u ostvarenju prava na poticajna kreditna sredstva (sredstva finansiranja) ostvaruju poslovni subjekti koji u podnesenom zahtjevu za kredit (finansiranje) navedu da će obezbijediti nova zapošljavanja.
Sredstvima u ovoj kreditnoj liniji (liniji finansiranja) ne mogu se finansirati državne institucije, javna preduzeća, neprofitne fondacije, udruženja i organizacije, kao ni sve vrste finansijskih institucija, uključujući i druge banke, te se ista sredstva ne mogu koristiti u svrhu otkupa kreditnih obaveza po ranije preuzetim kreditima kod drugih banaka.

3. NAMJENA SREDSTAVA
Poticajna kreditna sredstva (sredstva finansiranja) namijenjena su subjektima za obezbjeđenje tekuće likvidnosti, produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, nabavku osnovnih sredstava i investicije (dugoročna finansiranja) i finansiranja za trajna obrtna sredstva. Korisnik sredstava je obavezan da poticajna kreditna sredstava (sredstva finansiranja ) koristi na način: da najmanje 30% ovih kreditnih sredstava (sredstava finansiranja) utroši za osnovna sredstva, a maksimalno do 70% ovih kreditnih sredstava (sredstava finansiranja) za obrtna sredstva i održavanje tekuće likvidnosti. Korisnik sredstava obavezan je zadržati minimalno 80% od broja uposlenih koji je imao na dan podnošenja zahtjeva za kredit (finansiranje). Korisnik sredstava je obavezan da obezbijedi nova zapošljavanja koja je naveo u
zahtjevu za kredit (finansiranje), ako je time imao prioritet u postupku ostvarenja prava na poticajna kreditna sredstva (sredstva finansiranja).
Za realizaciju ovog Ugovora BBI će obezbjediti sredstva u iznosu od 23.500.000,00 KM (slovima:
dvadesettrimilionapetstotinahiljada KM), a za subvenciju kamatne stope (profitne stope) Ministarstvo je obezbijedilo iznos od 1.500.000,00 KM (slovima: jedanmilionpetstotinahiljada KM).

4. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE ODABIR KORISNIKA LINIJE FINANSIRANJA
Osnovni kriteriji za odabir korisnika linije finansiranja su:
• Vrsta djelatnosti;
• Namjena utroška sredstava;
• Broj zaposlenih;
• Povećanje broja zaposlenih;
• Produktivnije poslovanje
• Rast privrednih aktivnosti i
• Formalno – pravno uredna dokumenta za obezbjeđenje kredita (finansiranja).

5. INFORMACIJE O ROČNOSTI, NAMJENI, IZNOSIMA I VISINI SUBVENCIJE
• Odobreni kredit (finansiranje) po jednom Korisniku sredstava ograničava se iznosom do 2.000.000,00 KM, sa maksimalnim rokom otplate u zavisnosti od vrste i visine kreditnog zahtjeva (zahtjeva za finansiranje) do 84 mjeseca, a koji rok ne uključuje ugovoreni grace period od devet mjeseci.
• Visina subvencionirane kamatne stope (profitne stope) je 0% (2,88% prije subvencije).
• Naknada za obradu zahtjeva iznosi 0,00%.
• Posebni uslovi za isplatu subvencije su: uredno izmirivanje svih obaveza za poreze i doprinose, zadržavanje minimalno 80% broja zaposlenika u odnosu na dan podnošenja zahtjeva za kredit (finansiranje), obezbjeđenje novih zapošljavanja navedenih u zahtjevu za kredit (finansiranje) ako je time ostvaren prioritet u ostvarenju prava na poticajna sredstva i uredno izmirenje dospjelih obaveza po kreditima (finansiranjima) koje je u nadležnosti banke.
• Subvencije se obračunavaju i isplaćuju kvartalno, na bazi prethodno urađenog monitoringa

Više informacija o javnom pozivu i prijavne obrasce možete pronaći na LINKU.

Previous Post
Newer Post
Cart

No products in the cart.