JAVNI POZIV “Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH”

Predmet Javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava ,,Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH”. Sredstva javnog poziva su raspodijeljena u tri programa.

PROGRAM 1. Program podrške turističko-ugostiteljskim manifestacijama koje imaju nacionalni i internacionalni značaj za Federaciju BiH (konferencije, sajmovi, turističko – gastronomske i druge manifestacije), u ukupnom iznosu od 300.000 KM.

KORISNICI SREDSTAVA:
Pravna i fizička lica registrovana na teritoriji Federacije BiH sa razrađenim projektima za razvoj održivog turizma putem organiziranja manifestacija koje se održavaju u periodu od 1 .1 .-31 .12.2023. godine

MINIMALAN I MAKSIMALAN IZNOS ZA DODJELU:

  • Minimalan iznos: 5.000 KM
  • Maksimalan iznos: 20.000 KM

PROGRAM 2. Nabavka opreme u cilju razvoja avanturističkog turizma u ruralnim predjelima, u ukupnom iznosu od 700.000 KM

KORISNICI SREDSTAVA:
Pravna i fizička lica registrovana na teritoriji Federacije BiH koja imaju iskustvo u pružanju usluga iz oblasti avanturističkog turizma u prethodne tri godine i duže.

MINIMALAN I MAKSIMALAN IZNOS ZA DODJELU:

  • Minimalan iznos: 5.000 KM
  • Maksimalan iznos: 50.000 KM

PROGRAM 3. Sufinansiranje projekata iz turističko-ugostiteljskog sektora putem kreditne linije Razvojne banke Federacije BiH: Kreditna linija za dugoročno kreditiranje turističkog sektora, u cilju razvoja održivog turizma u Federaciji BiH, u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 KM.

Uslovi kreditne linije
– iznos pojedinačnog kredita: do maks’ 500’000,00 KM,
– rok otplate: 8 godina uključujući grace period do 12 mjeseci,
– kamatna stopa 2,50% fiksno na godišnjem nivou,
– naknada za obradu zahtjeva: 0,50% jednokratno od iznosa odobrenog kredita.

Redovna kamata će biti subvencionirana od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma u visini 2,5%, za cijelo vrijeme otplate kredita (uključujući i grace period), kao i jednokratna naknada za obradu kreditnog zahtjeva koja će biti subvencionirana u 100%-tnom iznosu, a putem Razvojne banke Federacije BiH.

KORISNICI SREDSTAVA: pravna i fizička lica registrovana na teritoriji Federacije BiH sa razrađenim projektima za razvoj održivog turizma koji apliciraju za kreditnu liniju Razvojne banke Federacije BiH.

Više informacija o javnom pozivu možete pronaći na LINKU.

Previous Post
Newer Post
Cart

No products in the cart.

X