Potrebni dokumenti

Potrebni

DOKUMENTI

Prije podnošenja zahtjeva provjerite imate li svu potrebnu dokumentaciju.

Dokumentacija koja se zahtijeva uz kreditni zahtjev zavisi od namjene kredita, vrste poslovanja i posebnih uslova kreditnih linija.

Pravna dokumentacija

• Sudska registracija (odluka o osnivanju i izmjene i dopune),
• Izvod iz sudskog registra, ne stariji od 30 dana,
• Statut, Odluka o osnivanju,
• Matični broj i PDV broj,
• Obavještenje o klasifikaciji pravnog lica prema djelatnosti nadležnog zavoda za statistiku

Finansijska dokumentacija

• Set finansijskih izvještaja za prethodna dva ili tri obračunska perioda (za novoosnovana preduzeća, početno stanje),
• Tabelarni pregled ročne strukture potraživanja i zaliha,
• Poslovni plan sa pratećim tabelama

Ostala dokumentacija

• Dokumentacija koja se odnosi na namjenu kreditnih sredstava
• Dokumentacija o kolateralu
• Potvrda Poreske uprave o statusu poreskih obaveza
• Lične karte i kopije CIPS potvrda ovlaštenih lica preduzeća
• Pisma namjere, tekući
(pred)ugovori o poslovnoj saradnji

Cart

No products in the cart.